Uw veiligheid en privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Pushpam Ayurveda een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts). Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

    • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
    • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
    • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kunnen opstellen.
    • Uw contactgegevens worden gebruikt voor nieuwbrieven en e-mail aanbiedingen vanuit Pushpam Ayurveda. 

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zal vooraf expliciet uw toestemming gevraagd worden. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA: Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. De zorgnota vermeldt: uw naam, adres en woonplaats; uw geboortedatum; de datum van de behandeling; een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘Ayurvedische therapie’; de kosten van de behandeling.